27 AĞUSTOS 2020

Bu Yazıyı Facebook Profilinde Paylaş

İLK YARDIM YÖNETMELİĞİ 2020

27 Ağustos 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31226
YÖNETMELİK
Sağlık Bakanlığından:
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 356 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) İlkyardım: Ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumunda; kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesine destek olmak amacıyla olay yerindeki mevcut imkânlarla yapılan hızlı ve etkili müdahaleleri,
e) İlkyardımcı: Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişiyi,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “azami 20 kişinin eğitim görebileceği,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”
“(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak ilkyardım eğitim merkezleri, birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentlerinde belirtilen belgeler ile müdürlüğe başvuru yapar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ç) OED eğitimi yetki belgesinin bir örneği.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) Müdürlükte gözetmen olarak görev yapacakların listesini hazırlamak, listeden sıra ile gözetmen görevlendirmek,”
“(2) Bu görevleri acil sağlık hizmetlerinden sorumlu başkanlık yürütür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Yapılacak tüm eğitimlerde Genel Müdürlükçe belirlenen eğitim materyal ve yöntemleri kullanılır. Merkezler eğitim materyallerini müdürlük tarafından onaylandıktan sonra kullanabilirler.
(2) Eğitim süreleri;
a) İlkyardım eğitimi 16 saat,
b) İlkyardım eğitici eğitimi 40 saat,
c) İlkyardım eğitici eğitmeni eğitimi 40 saat,
ç) Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat,
d) Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat,
olarak düzenlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Eğitimlerin içeriği;
a) İlkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, OED kullanımı, havayolu tıkanıklığında ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, kanamalar, şok ve göğüs ağrısında ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım, acil taşıma teknikleri, böcek sokmaları ve hayvan ısırıklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
b) Temel yaşam desteği eğitimi; erişkinlerde, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği,
c) Afetlerde ilkyardım eğitimi; genel ilkyardım bilgileri, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, kırık-çıkık-burkulmalarda ilkyardım ve acil taşıma teknikleri,
ç) İlkyardım eğitici eğitimi; ilkyardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim


Tüm Duyurularımız İçin Tıklayınız